Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Vooraankondiging verkiezingen integrale medezeggenschap

Kiem bouwt al een tijdje actief aan (integrale) kindcentra, een ontwikkeling passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen en behoefte van ouders/verzorgers en kinderen.

Een integrale voorziening (alles onder één dak) staat in dienst van de brede doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Op alle Kiemlocaties is deze ontwikkeling gaande, de mate van integraliteit verschilt per locatie en wordt afgestemd op de lokale behoefte.

Hierdoor is er ook een groeiende behoefte om de verschillende vormen van (mede)zeggenschap te integreren. Het is dus een logische stap om gezamenlijk over verschillende beleidsthema’s en vraagstukken te spreken, mee te denken en te adviseren.

In de praktijk zien we dat er steeds meer mooie initiatieven ontstaan waarbij verschillende partijen, personeel en ouders/verzorgers van onderwijs en opvang samen in gesprek gaan over thema’s die voor het hele kindcentrum van belang zijn. Er is veel behoefte aan een nieuwe vorm van medezeggenschap waarin we dit verder kunnen vormgeven.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep integrale medezeggenschap in samenspraak met de betrokken vanuit de MR (medezeggenschapsraad), OC (oudercommissie opvang) en GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) een plan van aanpak opgesteld om vanaf het nieuwe schooljaar te kunnen starten met integrale medezeggenschap in de nieuwe vorm. Dat gaat er als volgt uitzien:KR= Kindcentrumraad (Kiem onderwijs en opvang) Samenstelling: 2 medewerkers onderwijs, 2 ouders onderwijs 1 medewerker opvang, 1 ouder opvang Zie statuut en reglement (C )KR

CKR= Centrale Kindcentrumraad (Kiem onderwijs en opvang) Samenstelling: 3 medewerkers onderwijs, 3 ouders onderwijs 1 medewerker opvang, 1 ouder opvang Op advies: Denktank; info gevend/vragend, opinie peilend.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de verkiezingen!

Zie hieronder het tijdspad;

Tijdschema Verkiezingen Integrale Medezeggenschap 2019: Week 21: Vooraankondiging verkiezingen per mail MR-en inventariseren aantal benodigde kandidaten en vanuit welke geleding Week 22: Vacature-vraag voor KR/MR/CKR wordt per locatie uitgezet Week 24: Kandidaatstelling nieuwe MZ-leden Week 25: Uitreiking stembiljetten per locatie Week 26: Inleveren stembiljetten in stembus per locatie Week 27: Bekendmaking nieuwe samenstelling KR/MR/CKR

Uiteraard hopen wij op voldoende kandidaten en een grote deelname aan de verkiezingen.

Iedere stem telt!

Sitemap | Disclaimer | Links